ÖNCE İKRAR

İnancımıza göre insani erdemler ruhlar aleminde insanda vardı, bu erdemler sonradan kazanılmadı ve o gün insanoğlu ikrar verip yaratıcıyla bir oldu. Deyiş, Duvaz-ı imamlarımız insanoğlunun o an ve zamanını, yaratıcının ruhta ve bedende zuhur ettiğini, yaratıcının kendini bilme anını, varoluş ötesini ve ilk Cem’i ilk duruşu ve icrasını anlatır.
Ta Kalu Bela’dan duyduk hitabı
Sıtk ile yetirdik ahd-ı imanı
Ba-i bismillahtan aldık cevabı
Teslim olup şaha verdik bu canı
Talipler gönülden cemde meclis oluşturup pir huzurunda Alevilik ilkelerini yerine getirirler, kesin bir dille “Gelme gelme dönme dönme, gelenin malı dönenin canı” diyerek yolun önemini ortaya koyarlar eyvallah deyip kendilerini pire teslim etmiş olurlar
Dolayısıyla Ceme giren Aleviler her cemde bu ikrarı hatırlar bu ilahi ikrarı her adımda ileriye taşır zahiriden Batıniye yol alır yeniden dirilerek insan-ı kamil olur. bireysellikten kurtulup; evrendeki tüm değerlere karşı kendisini sorumlu tutar.
Niyaz; Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali Diyerek pişirilen lokmaların eşit şekilde. İkrara uygun pir huzurunda dağıtılmasıdır.
KURBAN VE ADAK HİZMETİ
Eski inançlarda, uygarlıklarda ve tüm semavi dinlerde kurban ve kurban törenleri tanrıya yaklaşmak için yapılmaktaydı. Kurban adamak ve kesmek belli kaide ve kurallara bağlıdır. Kurban rızalık alınmadan kesilmez ve rızalık olmadan da adanmaz
kurban ve adak adayan kişi erdemliliğin, doğruluğun, bilgeliğin ve açık yürekliliğin bilinciyle aynı sofrada farklı binlerce kişi ile paylaşmasını bilir bu nedenle Aleviler kendi bireysel kararlarıyla kurbanlarını ve adaklarını tüm insanlarda hak sevgisinin gizli olduğunu bilerek yaparlar.

BİRLİK LOKMASI:
Lokmalarınız kabul, muratlarınız hâsıl ola.
Yeyip yedirenler, pişirip getirenler ağrı, acı görmeye.
Dertlere derman, hastalara şifa ola.
Gittikleri yer gam ve keder görmeye.
Üçler, Beşler, Yediler, On İki kutsal Ocak Pirleri, Kırklar, bil cümle erenler daima gönlünüzde ola.
Yiyene helal, yedirene delil ola.
Hak saklaya, Hızır bekleye.
Gerçeğe Hû
birlik beraberlik, dayanışma ve hakça bölüşümün sembolü olan birlik lokması içten ve niyazlanmış toplu olarak hak sofrasında paylaşılan lokmadır. birlik lokması vermek isteyen canlarımız önce kurum dedemiz tarafından bilgilendirilir. Ve dedemizin nezaretinde kurban kesim alanına gidilir kurban seçme işlemi tamamen hak sahiplerine bırakılarak manasına uygun içten duygu ile seçilir dedenin huzuruna getirilir dede kurban duasını verir.
canlarımızın birlik lokmaları on iki kişilik lokma birlikteliği ile iç denetim birimlerimiz tarafından planlanır ve lokma sahiplerine Pazar günü tarihi ve saat verilir.
Lokma günü gelen canlarımız bir kez daha bu güzel paylaşım duygusuna ortak olur çünkü lokma sahipleri aslında birbirini tanımayan ve lokma saatinde bir araya gelenlerdir tam bu nokta inancımızda bireylerin öz olarak lokmalarını güven ve içten paylaştıklarına bir kez daha tanık olduklarını görüyor ve gurur duyuyoruz. Aynı kazanda pişirilen birlik lokması dağıtılmadan önce lokma duası okunur hak sahiplerinin hane halkı kadar pay bırakılır bu rızalık alma ile örtüşen en güzel andır.
Evet, sevgili canlar dergahımızın yaşam alanları, yemekhane, kurban kesim alanı vb tüm birimler ve verilen hizmetler sizlerin desteğiyle yapılmakta yemekhanemiz üç yüz Kişilik lokma sırasında yemek hane dışında oluşturulan yemek sırası canlarımızın oturarak yemek yemelerini sağlamak için kontrollü yapılan bir uygulamadır aksi durumda lokmaların eşit dağıtılması ve adabına uygun yenilmesi mümkün olamayacaktır. Ancak yönetim kurulu olarak siz canlarımıza sözümüz var garip dede dergahı çok yakın gelecekte tüm misafirlerini Alevilik inancındaki gibi karşılayacak ve hizmet verecek yaşam alanlarını sizlere sunacaktır.

KIRK LOKMASI
Aleviliğin özgün içeriği sosyal baskılar ve asimilasyonlarla Sünnilik ilkesine yaklaştırılmış erkânlarına göre yapılan törenler, zaman zaman inancımızın özüne ters düşmektedir. Garip Dede Dergâhı inanç ve ibadetlerinin gereği olan tüm ritüelleri en özgün haliyle geleceğe taşıma gayretindedir.
Alevilerde bir can hakka yürüdükten 40 gün sonra, 40 lokması verilir. Bu ritüel Alevilerde oldukça önemlidir. 40 günden önce bu tören yapılmaz. Bu törenin anlamı hakka yürüyen bir canın ölüm haberini aynı anda, o gün içerisinde herkesin duyma olanağı ve cenaze törenine katılma imkânı olmayabilir 40 gün içerisinde haber her tarafa yayılır, hakka yürüyen candan bir alacağı olan veya bir isteği olan, bir şikâyeti bulunan kişi varsa 40 lokmasına gelip varislerden rızalık alıp rızalık verir. İşte 40 lokmasının en büyük anlamı kuldan rızalık almaktır. Bu durumlarda hakka yürüyen canların varisleri yani aile bireyleri herhangi bir şikâyeti olanları razı ederler. Dergâhımızda 40 yemeği nezaket ve zarafet kuralları dikkate alınarak verilir.
CEM HİZMETİ
CEM, özgürlük, eşitlik, ibadet ve sevgi yeridir. Cem yargı ve karar yeridir. Birlik ve dirliğin korunup sergilendiği yerdir. Garip Dede Dergâhı da bu değerlere sahip çıkarak her Perşembe Canlarla cem olmaktadır.
ANMA VE ETKİNLİKLER
Alevilerin her dönemde katledilmesi, sindirilmesi ile ilgili birçok yazı kaleme alınır hepsi trajedi boyutunda olan bu asimilasyon yöntemlerinin yaraları kanamaya devam eder. Teorisi yapılmış vahşetin icrası tarih boyunca devam etmektedir. Bu gerçekliği inkâr etmek katliamların failleri kadar suç işlemek demektir bu suça ortak olmak bu topraklarda kardeşçe yaşama hukukunu çiğneyenlere de eğilmektir. Dergâhımız barış ve kardeşlik içinde geleceği kurma ve kurgulama vizyonundan asla vazgeçmeden bu acı günleri tüm canların katılımıyla anmakta ve bir daha bu katliamların yaşanmaması için çaba harcamaktadır.

KURSLARIMIZ
Eğitimin amacı, kişilerin yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı olduğu
Çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve
Becerilerle donatmaktır. Bireylerin, toplum ve dünyadaki değişme ve gelişmelere
Ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir biçimde yetiştirilmeleri gerekir.
Bu da, iyi bir eğitim sisteminin yanında, nitelikli akademik eğitimle olur Dergâhımız başta kendi maddi imkânları ile sonrasında ilçe Halk eğitim merkezi işbirliği ile gençlere, çocuklara ve kadınlara süreli kurslar açarak sosyal ve kültürel alanda katkı sunmaya devam etmektedir.

HİZMETİÇİ EĞİTİM
Dergâhımız kurumsal kimliğini tamamlamış yaklaşık 1800 resmi üyesi, binlerce gönüllüsü üyesi olan; inançsal, sosyal, kültürel alanda hizmet veren bir Alevi Dergâhıdır. İçinde Türbesi, yemekhanesi, kurban kesim alanı, ortak yaşam alanları, Cem evi, Aşevi, Cenaze hizmet alanı, morg ve hediyelik eşya satış alanı barındıran bir konuma sahip. Bu birimlerin her birinde çalışan emekçi personelimizin özlük hakları, mesleki bilgi ve becerileri konusunda eğitimleri çalıştıkları süre içinde verilmektedir. Bu eğitim, kurumumuzun genel çalışma düzenini sürekli olumlu etkileyen bir başarıya ulaşmasını sağlamış ve haftalık ziyaretçi sayımızın 9.000 üzerinde olması da bu özverili çalışmanın sonucu olmuştur.
İnancımızla ilgili eğitim, araştırma, geliştirme çalışmaları da bu hizmet içi eğitim kapsamına alınarak paneller, seminerler, sempozyumlar, saz, semah, cem gibi inançsal alanda eğitim çalışmaları devam etmektedir.

İNANÇSAL EĞİTİM VE UYGULAMALAR
Kurum olarak inancımızla ilgili verilen eğitimlerde hedeflenenler
• Çocuklarımız Alevilik ilgili temel inançsal kavramları tanıması
• İnancımızın “yol bir sürek bin bir” temel ilkesini farklı tanımlarla ortak akılda birleştirmesi
• Alevilik inancının bir metoda yerleştirilmeyeceğini bu nedenle yaşamda farklı olmadığını içselleştirmesi
• İlim ve fenden uzaklaşmadan etkili bir eğitim içinde inancın gereklilikleri analiz etmesi
• Cumhuriyetin temel ilklerine sahip çıkarak uygarlık ve kültürün temeli, düşünce, hukuk ve ahlak olduğu konusunda farkındalık yaratmasını sağlamaktır.

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.